venster sluiten

INLOGGEN

Privacy Statement

IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en de persoonsgegevens die wij verwerken zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij verwerken nooit meer gegevens dan we nodig hebben;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan andere partijen. Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden t.b.v. het lidmaatschap;
 • Communicatie over evenementen en trainingen;
 • Het informeren van leden d.m.v. de nieuwsbrief

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van het lid bij IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Postcode / Woonplaats
 • Land
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • NTFU lidnummer
 • Lid sinds

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens contactpersonen sponsors / bedrijven

Persoonsgegevens van contactpersonen van sponsors / bedrijven worden door IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Versturen van facturen t.b.v. sponsoring

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Postcode / Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat sponsoring van IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport plaatsvindt.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie;
 • Het hosten van de website van IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport

Met deze partijen (verwerkers) zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor het toegang krijgen tot de ledenadministratie;
 • Alle personen die namens IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • De verwerkers welke in opdracht van IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport persoonsgegevens verwerken, hebben technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn vastgelegd in de verwerkersovereenkomst tussen IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport en de betreffende verwerker.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

IJsclub Voorwaarts Katwijk / afdeling Wielersport

Goerie 1

2221 CH Katwijk

Arnoud van Zuijlen

Mail: a.van.zuijlen@ziggo.nl

AGENDA